Στόχοι

την άνεση των παπουτσιών

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πολλοί ερευνητές και ινστιτούτα έχουν μελετήσει ένα περίπλοκο θέμα: την άνεση των παπουτσιών. Το έργο αυτό θα ασχοληθεί με την άνεση των υποδημάτων με βάση τη διαστασιολογική τοποθέτηση, την μηχανική άνεση πελμάτων και τη βιωσιμότητα.

1

Ενσωμάτωση της άνεσης και της βιωσιμότητας στον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος είναι ένα θέμα καλά τεκμηριωμένο σε ακαδημαϊκά εγχειρίδια. Η διαθέσιμη τεκμηρίωση θα μελετηθεί και θα αναθεωρηθεί και οι παράμετροι άνεσης και βιωσιμότητας θα συμπεριληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. Θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα αντικατοπτρίζει το νέο υπόδειγμα κύκλου ζωής και τις συναφείς τεχνολογίες.

2

Ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα των υποδημάτων σε σχέση με την αειφορία, την άνεση και την απόδοση.

Θα αναλυθούν τόσο οι διαστασιολογικές προσαρμογές όσο και οι παράμετροι άνεσης των εγκαταστάσεων. Οι ιδιότητες των υλικών, οι διαδικασίες σχεδιασμού και οι τεχνολογίες και τεχνικές κατασκευής θα εξεταστούν από άποψη λειτουργικότητας, απόδοσης και βιωσιμότητας του τελικού προϊόντος. Η μελέτη αυτή θα παράσχει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για την καθιέρωση νέων προσόντων για τους σχεδιαστές και τους υπεύθυνους παραγωγής του τομέα των υποδημάτων.

3

Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών

Από κοινού ανάπτυξη νέων μεθόδων μάθησης και παιδαγωγικής που εστιάζονται σε σενάρια προσομοίωσης με βάση πραγματικά προβλήματα, καθώς και σε λύσεις για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που επηρεάζουν τον τομέα των υποδημάτων.

4

Αξιοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογιών αιχμής και ηλεκτρονικών εργαλείων για τον προσδιορισμό των παραμέτρων άνεσης των υποδημάτων με τη χρήση ανθρώπινων βιομοντέλων και σεναρίων προσομοίωσης.

Τα αποτελέσματα προηγούμενων σχεδίων και τεχνολογίας αιχμής, οι τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης και πρωτοτύπων θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή υλικού πρακτικής κατάρτισης στους σημερινούς και μελλοντικούς σχεδιαστές υποδημάτων και στους υπεύθυνους παραγωγής.

5

Διεύρυνση και βελτίωση του προγράμματος σπουδών για τα επαγγέλματα του σχεδιαστή υποδημάτων και του διευθυντή παραγωγής.

Ο μελλοντικός σχεδιαστής υποδημάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί δημιουργικά εργαλεία και τεχνολογίες βασισμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σχεδιασμό βιώσιμων υποδημάτων υψηλής ποιότητας, με αυξημένες ιδιότητες άνεσης και αισθητική. Ομοίως, ένας υπεύθυνος παραγωγής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις κύριες πτυχές που επηρεάζουν την ποιότητα των παπουτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των υλικών και των τεχνολογιών παραγωγής στην απόδοση του προϊόντος. Τα νέα προσόντα θα προταθούν στα εθνικά ιδρύματα πιστοποίησης.

6

Παροχή του εκπαιδευτικού πακέτου στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια ως συμπληρωματικό υλικό για τον εμπλουτισμό των τρεχόντων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Οι παραγόμενες ενότητες θα είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), το οποίο υιοθετείται ευρέως από χώρες της ΕΕ και Πανεπιστήμια. Οι ενότητες θα παρέχουν τουλάχιστον 2 μονάδες στους συμμετέχοντες φοιτητές (μετά την αξιολόγηση) ως μέρος των διπλωμάτων τους.

7

Διοργάνωση 5 κοινών σεμιναρίων / εργαστηρίων σε πέντε χώρες με 100 εκπαιδευόμενους / συμμετέχοντες που προέρχονται από τη βιομηχανία ή / και τα πανεπιστήμια.

Η προσπάθεια που συνδέεται με αυτά τα σεμινάρια για φοιτητές υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2 ECTS. Κατά τη διάρκεια αυτών των κοινών σεμιναρίων / εργαστηρίων θα εφαρμοστούν μαθήματα κατάρτισης και θα ακολουθηθούν πρακτικά εργαστήρια όπου οι σχεδιαστές υποδημάτων θα αναπτύξουν νέες έννοιες προϊόντων με βάση τα νέα προσόντα. Αυτές οι έννοιες θα αναθεωρηθούν από τους συμμετέχοντες στη βιομηχανία. Το τελευταίο (ένατο) σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το οποίο θα παρουσιάσει επιπλέον τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων σεμιναρίων.

8

Οργάνωση Δράσης Κινητικότητας με 12 μαθητές και 8 μέντορες / προσωπικό από εταίρους.