Στόχοι

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Η άνεση των υποδημάτων είναι ένα περίπλοκο θέμα που έχει αρχίσει να μελετάται από αρκετούς ερευνητές και ερευνητικά και τεχνολογικά ινστιτούτα τις μόλις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το έργο μας θα προσεγγίσει την άνεση των υποδημάτων σύμφωνα με τη διαστατική εφαρμογή, την πελματική μηχανική άνεση και τη βιωσιμότητα.

1

Ενσωμάτωση άνεσης και βιωσιμότητας στον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων είναι ένα θέμα καλά τεκμηριωμένο στα ακαδημαϊκά εγχειρίδια. Η διαθέσιμη τεκμηρίωση θα μελετηθεί και θα αναθεωρηθεί και οι παράμετροι άνεσης και βιωσιμότητας θα περιληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. Θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα αντικατοπτρίζει το νέο πρότυπο κύκλου ζωής και τις σχετικές τεχνολογίες.

2

Ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα των υποδημάτων σε σχέση με τη βιωσιμότητα, την άνεση και την απόδοση.

Θα αναλυθούν οι παράμετροι της διαστατικής προσαρμογής και πελματικής άνεσης. Οι ιδιότητες των υλικών, οι σχεδιαστικές διαδικασίες, οι τεχνολογίες και οι τεχνικές κατασκευής θα λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την απόδοση και τη βιωσιμότητα του τελικού προϊόντος. Αυτή η μελέτη θα παρέχει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για τον καθορισμό νέων προσόντων για τους σχεδιαστές και τους διευθυντές παραγωγής του τομέα υποδημάτων.

3

Ενθάρρυνση της συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυμάτων

Με τη συμμετοχή εταιρειών προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού νέες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας με επίκεντρο τους μαθητές και σενάρια που βασίζονται σε προβλήματα, καθώς και λύσεις για προκλήσεις και προβλήματα που επηρεάζουν τον κλάδο υποδηματοποιίας.

4

Αξιοποίηση των υπαρχουσών τεχνολογιών αιχμής και ηλεκτρονικών εργαλείων για τον προσδιορισμό των παραμέτρων άνεσης των υποδημάτων χρησιμοποιώντας ανθρώπινα βιομοντέλα και σενάρια προσομοίωσης

Αποτελέσματα προηγούμενων έργων και ο σύγχρονος σχεδιασμός, οι τριδιάστατες σαρώσεις και οι τεχνολογίες πρωτοτύπων θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρακτικού εκπαιδευτικού υλικού σε νυν και μελλοντικούς σχεδιαστές υποδημάτων και διευθυντές προϊόντων.

5

Βελτίωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών για τα επαγγέλματα του Σχεδιαστή Υποδημάτων και του Διευθυντή Προϊόντος.

Ο μελλοντικός σχεδιαστής υποδημάτων θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία και τεχνολογίες για το σχεδιασμό υψηλής ποιότητας βιώσιμων υποδημάτων, με αυξημένες ιδιότητες άνεσης και αισθητικής. Ομοίως, ένας διευθυντής προϊόντος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα των υποδημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των υλικών και των τεχνολογιών κατασκευής στην απόδοση των προϊόντων. Τα νέα προσόντα θα προταθούν στα εθνικά ιδρύματα για διαπίστευση.

6

Παροχή του παραχθέντος «εκπαιδευτικού πακέτου» στα σχετικά πανεπιστήμια ως συμπληρωματικό υλικό για τον εμπλουτισμό των τρεχόντων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους.

Οι παραγόμενες εκπαιδευτικές ενότητες θα ακολουθούν το European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), το οποίο υιοθετείται ευρέως από χώρες και πανεπιστήμια της ΕΕ. Οι ενότητες θα παρέχουν τουλάχιστον 2 πιστωτικές μονάδες στους συμμετέχοντες φοιτητές (μετά την αξιολόγηση) ως μέρος του συμπληρώματος διπλώματος.

7

Διοργάνωση 5 κοινών σεμιναρίων / εργαστηρίων στις πέντε χώρες εταίρους με 100 εκπαιδευόμενους / συμμετέχοντες από τη βιομηχανία ή / και τα πανεπιστήμια.

Ο φόρτος εργασίας που χρειάζεται για αυτά τα σεμινάρια από τους φοιτητές εκτιμάται σε τουλάχιστον 2 ECTS. Κατά τη διάρκεια αυτών των κοινών σεμιναρίων / εργαστηρίων θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατάρτισης και θα ακολουθήσουν πρακτικά εργαστήρια όπου οι σχεδιαστές υποδημάτων θα αναπτύξουν νέες ιδέες προϊόντων βάσει των νέων προσόντων. Αυτές οι ιδέες θα αξιολογηθούν από τους συμμετέχοντες στη βιομηχανία. Το τελευταίο (ένατο) σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και θα παρουσιάζει επίσης τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων σεμιναρίων.

8

Διοργάνωση μίας Δράσης κινητικότητας με 12 μαθητές και 8 μέντορες / προσωπικό από τους εταίρους του έργου.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved