Αποτελέσματα

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Τίτλος

Περιγραφή

Κατεβάστε

Επικύρωση του EQF για σχεδιαστές υποδημάτων και διευθυντές προϊόντων

Το εργαστήριο SciLED «Skills under the spotlight» πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος χώρος από τη διεθνή έκθεση υποδημάτων MICAM στο Μιλάνο για τους συνεργάτες του SciLED Erasmus+ για να παρουσιάσουν τα πρώτα απτά αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Definition of comfort and sustainability parameters according to footwear categorisation - Executive Summary

The role of materials in footwear comfort is crucial, especially when it is combined with special sole structures (i.e., orthotic insoles). It is therefore important to review the most commonly used materials and sole structures in footwear. Sustainability aspects of material selection for different footwear structures were also considered. Additionally, the footwear materials and components were reviewed according to their environmental impact using technical sustainability indices.

Ανασκόπηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχεδιαστών υποδημάτων και διευθυντών προϊόντων

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας γραφείου για τον εντοπισμό και την ανακόπηση των τρεχουσών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου σε σχέση με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων με άνεση και βιωσιμότητα. Παρείχε τα θεμέλια για τη θέσπιση ενός νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) για τους σχεδιαστές υποδημάτων και τους διευθυντές προϊόντων.

Επανεξέταση των τρεχόντων εργαλείων και μεθόδων μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων - Περίληψη

Έχουν διερευνηθεί τα τρέχοντα εργαλεία και μέθοδοι εκμάθησης για την κατάρτιση σχεδιαστών υποδημάτων και διευθυντών προϊόντων. Η αναφορά περιέχει όλα τα σημαντικά μαθήματα, σεμινάρια σε ΑΕΙ ή ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Η αναφορά παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες παιδαγωγικές πρακτικές και τις μεθόδους μάθησης (βραχυπρόθεσμα μαθήματα, ηλεκτρονική μάθηση, MOOCs κ.λπ.).

Ανασκόπηση ηλεκτρονικών εργαλείων και εξοπλισμού για τον προσδιορισμό παραμέτρων άνεσης - Περίληψη

Διεξήχθη εκτεταμένη ανασκόπηση των ακαδημαϊκών και εμπορικών λύσεων CAD / CAM / CAE προκειμένου να συλλεχθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση παραμέτρων άνεσης σε πραγματικό περιβάλλον σχεδιασμού και παραγωγής.

Εθνικά εργαστήρια / σεμινάρια για σπουδαστές, σχεδιαστές και διευθυντές προϊόντων

“Εργαστήρια και σεμινάρια προγραμματίζονται σε τέσσερις χώρες/εταίρους του SciLED κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021: Ρουμανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθύνονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην Επιχειρηματική Κοινότητα και Ερευνητικά Κέντρα.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την περίοδο 15-19 Ιουνίου 2020, διοργανώθηκε από το Politecnico di Milano και τη Vibram, με φοιτητές εγγεγραμμένους στο πανεπιστήμιο, σχεδιαστές και εκπροσώπους εταιρειών υποδημάτων. Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=-aalUc6R-KM”

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved