Αποτελέσματα

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Τίτλος

Περιγραφή

Κατεβάστε

Έρευνα πεδίου σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού κρίσιμων πτυχών της άνεσης, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υποδημάτων

Στο πλαίσιο του έργου SciLED δημιουργήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα πεδίου βασισμένη σε συνεντεύξεις . Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από εμπειρογνώμονες που έχουν διευθυντικές αρμοδιότητες σε επιχειρήσεις υποδημάτων από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και από άλλες χώρες εκτός της κοινοπραξίας.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για Σχεδιαστές Υποδημάτων και Διαχειριστές Προϊόντων

Αυτό το αποτέλεσμα εισάγει ένα γενικό πλαίσιο για τα προσόντα των σχεδιαστών υποδημάτων και των διευθυντών προϊόντων όσον αφορά τον ακριβή ορισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν υποδήματα υιοθετώντας τις παραμέτρους που σχετίζονται με την άνεση και πραγματοποιώντας την ανάλυση βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια του προϊόντος

Προσδιορισμός των απαιτούμενων προσόντων για την αντιμετώπιση ζητημάτων άνεσης και αειφορίας

Αυτή η ολοκληρωμένη αναφορά εναρμονίζει τα πορίσματα των πέντε focus group που έχουν διεξαχθεί στην Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Οι σχεδιαστές υποδημάτων, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες, οι δημιουργοί προϊόντων και οι διευθυντές φέρνουν την πείρα τους για το σχεδιασμό ενός αρθρωτού και ευέλικτου προγράμματος σπουδών και για να εξοπλίσουν τους μελλοντικούς αποφοίτους των ανώτατων ιδρυμάτων με δεξιότητες και γνώσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή άνετων, βιώσιμων και προσανατολισμένων στην υγεία προϊόντων.

Ορισμός παραμέτρων άνεσης και βιωσιμότητας σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση υποδημάτων - Περίληψη

Όλες οι σχετικές παράμετροι άνεσης και βιωσιμότητας καθορίστηκαν επίσημα, συμπεριλαμβανομένων διαστάσεων και μηχανικών παραμέτρων άνεσης, καθώς και ζητήματα περιβάλλοντος και απόδοσης. Η χρήση της βιομηχανικής για τον προσδιορισμό των παραμέτρων άνεσης έχει διερευνηθεί σε βάθος.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συνεργασιών με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και την επιχειρηματική κοινότητα.

Αυτό το Μανιφέστο εκφράζει τις απόψεις των εταίρων της κοινοπραξίας SciLED και αποσκοπεί στο να τονίσει και να εξηγήσει πώς η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ υποδηματοποιίας και ερευνητικών ιδρυμάτων είναι αμοιβαία και επωφελής για τη βιομηχανία και τον πανεπιστήμιο.

Κατηγοριοποίηση υποδημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις για άνεση - Περίληψη

Τα διαφορετικά προϊόντα υποδημάτοποιίας έχουν διαφορετικές απαιτήσεις άνεσης. Επομένως, προκειμένου να καθοριστεί μια κατάλληλη προσέγγιση σε όλα τα θέματα άνεσης υποδημάτων, απαιτείται η κατηγοριοποίηση των υποδημάτων σύμφωνα με τις αναμενόμενες απαιτήσεις άνεσης.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved